NONA Architectuur is een architectuurbureau gevestigd in Brussel en werd opgericht in 2018 door ingenieur architecte Evy Waegeneire.
Evy (Gent, 1985) studeerde af in architectuur en stedenbouw aan de universiteit van Gent.

We zijn ontwerpers van inspirerende, functionele ruimtes die de behoeften van onze opdrachtgevers weerspiegelen. Onze visie draait om duurzame, praktische en innovatieve ontwerpen die een verschil maken. We combineren technische expertise met diepgaand begrip voor bestaande context. 

NONA Architectuur brengt een architectuur die een organische en respectvolle aanvulling is op de bestaande context, met respect voor het verleden en de omgeving, met een wijde blik op de toekomst. Duurzaamheid is de kern van onze ontwerpaanpak. 

We ontwerpen lichte, luchtige ruimtes die welzijn bevorderen en meegroeien met de behoeften van onze opdrachtgevers, zonder het oorspronkelijke concept te verstoren. We zetten ons in om ontwerpen te leveren die zowel de visie van onze opdrachtgevers ondersteunen als binnen het budget passen. We omarmen een creatieve dialoog met onze klanten. Samenwerking is voor ons de sleutel tot het ontdekken van innovatieve oplossingen.

Onze sterke nadruk op samenwerking en communicatie zorgt ervoor dat de behoeften en ambities van onze klanten centraal staan in elk project. Ons ervaren team werkt nauw samen met elke klant, om te begrijpen hoe zij de ruimte willen gebruiken en beleven. We richten ons op functionaliteit en bruikbaarheid, en creëren ruimtes en architectuur waarin gebruikers zich helemaal thuis voelen. Onze ontwerpen zijn altijd gebaseerd op een specifieke context en schaal, met veel aandacht voor duurzaamheid, energetische efficiëntie en kwaliteit, vanaf de eerste schets tot het kleinste uitvoeringsdetail.

Kortom, onze visie is geworteld in de overtuiging dat architectuur de kracht heeft om een verschil te maken. We zijn toegewijd aan het creëren van ruimtes die niet alleen functioneel zijn, maar ook inspireren, verbinden en de wereld groener maken. Bij NONA Architectuur geloven we dat onze ontwerpen verhalen vertellen – verhalen die blijven inspireren.

NONA Architectuur is Brussels-based architects’ studio, founded in 2018 by architect Evy Waegeneire.
Evy (Ghent, 1985) graduated in Architecture and Urbanism at the University of Ghent.

We design inspiring, functional spaces that reflect the needs of our clients. Our vision revolves around sustainable, practical, and innovative designs that make a difference. We combine technical expertise with a profound understanding of the existing context.
NONA Architectuur brings forth architecture that is an organic and respectful addition to the existing context, with reverence for the past and the environment, and a broad view of the future. Sustainability is at the core of our design approach.

We design light, airy spaces that promote well-being and evolve with the needs of our clients without disrupting the original concept. We are committed to delivering designs that support our clients’ vision and fit within the budget. We embrace creative dialogue with our clients. Collaboration is key for us to discover innovative solutions.

Our strong emphasis on collaboration and communication ensures that the needs and ambitions of our clients are central in every project. Our experienced team works closely with each client to understand how they want to use and experience the space. We focus on functionality and usability, creating spaces and architecture where users feel completely at home. Our designs are always based on a specific context and scale, with a keen focus on sustainability, energy efficiency and quality, from the initial sketch to the smallest execution detail.

In short, our vision is rooted in the belief that architecture has the power to make a difference. We are dedicated to creating spaces that are not only functional but also inspire, connect, and make the world greener. At NONA Architectuur, we believe that our designs tell stories – stories that continue to inspire.