BBS 4 APARTMENTS

Location Oost-Vlaanderen
Client Private
Phase Delivered (2021)
Pictured by Pieter Van Twembeke

NL – Dit project betreft de transformatie van een voormalige artsenpraktijk naar een meergezinswoning met 4 wooneenheden. De renovatie vertrekt van een bestaande context en probeert deze te respecteren en zichtbaar te houden. Een eenvoudig kleurenspel met 1 basiskleur per eenheid, geeft een persoonlijke toets aan elke eenheid. Minimale ingrepen en maximaal behoud van het bestaande, vormen de basis voor de  wooneenheden. Kleine ingrepen resulteren in een open plan, dubbelhoge ruimtes, … Alle wooneenheden kunnen naast een eigen private buitenruimte eveneens genieten van een grote gemeenschappelijke tuin.

FR – Ce projet concerne la transformation d’un ancien cabinet de médecin en une maison multifamiliale de 4 logements. La rénovation démarre d’un contexte existant en tentant de le respecter et de le garder visible. Un jeu de couleurs simple, avec 1 couleur de base par unité, donne un touche personnelle à chaque unité. Des interventions minimales et une préservation maximale de l’existant forment la base de chaque appartement. Les interventions mineures se traduisent par un espace ouvert, des espaces à double hauteur, … Tous les logements peuvent également profiter d’un grand jardin commun en plus de leur propre espace extérieur privé.

EN – This project concerns the transformation of a former doctor’s practice into a multi-family home with 4 residential units. The renovation starts from an existing context, tries to respect it and keep it visible. A simple play of colours, with 1 basic colour per unit, gives a personal touch to each unit. Minimal interventions and maximum preservation of the existing form the basis for the units. Minor interventions result in an open plan, double-height spaces,… All living units can also enjoy a large communal garden in addition to their own private outdoor space.